In Alle berichten, Wet -en regelgeving

Weblog SZW okt 2014Afgelopen dinsdag was ik op uitnodiging van het Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aanwezig bij het Ondernemerspanel Kinderopvang. Welkom geheten door Martin Flier, directeur ministerie SZW werd ons gevraagd naar onze persoonlijke regeldruktopper en favoriete oplossing. Ook Lex Staal sprak namens de Branchevereniging. Het was een goede bijeenkomst, waarvan ik verwacht dat onze inbreng juist vertaald wordt naar de minister en de komende jaren de knelpunten kunnen worden opgelost. ‘Regels moeten zorgen voor een eenduidige basis in de kwaliteit van de opvang en voor een gelijk speelveld voor alle ondernemers. Zo blijft ruimte voor ondernemen en maatwerk mogelijk. De praktijk is echter vaak anders.’ aldus Lex Staal namens de Branchevereniging.

Weinig ruimte voor maatwerk en innovatie

Veel wet- en regelgeving kost veel tijd en geld. Termijnen voor aanvragen voor o.a. het landelijk register, Bouwbesluit en Kamer van Koophandel lopen sterk uiteen. Elk jaar een RIE of elke twee maanden een VOG rechtpersonen kunnen op weinig begrip rekenen.De uitvoering van toezicht is de praktijk nogal rigide, zonder ruimte voor maatwerk of innovatie. Denk aan de verplichte oudercommissie, het gelijkwaardig alternatief, vierogenprincipe, verschillende regelgeving voor opvang en onderwijs.Daar waar geen uniform landelijk kader is, leidt de ruimte juist tot veel verschillen tussen GGD´en en gemeenten. Denk aan leges en boeten, persoonlijke interpretaties van inspecteurs.

Oplossingen regeldruk

Mede door de druk van de lobby van werkgeverskant, voert SZW op dit moment een onderzoek uit naar de hoogte van de regeldruk in onze sector. De resultaten daarvan zullen onder andere meelopen in het traject Het Nieuwe Toezicht dat in 2017 wordt ingevoerd. Voor de korte termijn werken we aan zogenaamde quick wins, maatregelen die snel kunnen worden ingevoerd.Bij wetswijzingen, denk onder andere aan de positie van ouders maar ook aan de komende wijziging in de financiering van de kinderopvang, is vermindering van regeldruk een belangrijke toetssteen vanuit ondernemersperspectief.