Algemene voorwaarden Gastouderbureau Kinderoase B.V.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende definities het volgende verstaan:
  • Gastouder: de Natuurlijke persoon die in diens woning, of in de woning van de Vraagouder, kinderopvang bieden /aanbieden en een Overeenkomst heeft/hebben gesloten.
  • GOB: Het Gastouderbureau Kinderoase, de organisatie die Gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt. Het Gastouderbureau ziet toe op de kwaliteit van de opvang, die door de Gastouder wordt aangeboden.
  • Kind: Het kind van de Vraagouder, waarvoor de opvang wordt geregeld.
  • Match: een, na kennismaking, geschikt bevonden koppeling tussen Gastouder en Vraagouder voor het regelen van de opvang.
  • Opvang: de opvang door Gastouder van het Kind, welke aanvangt op het moment dat Vraagouder het kind aan Gastouder toevertrouwt en eindigt op het moment dat Vraagouder de verzorging van het kind overneemt.
  • Vraagouder: de ouder of voogd van het kind, die gebruik maakt van de diensten GOB Kinderoase en een overeenkomst heeft gesloten.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen GOB Kinderoase en de Vraagouder, dan wel de Gastouder voor het verlenen van de diensten van GOB Kinderoase.
  • Profiel: het persoonlijk profiel van de Vraagouder dan wel Gastouder.
  • RI: de risico – inventarisaties voor hygiëne en veiligheid voor de locatie waar de opvang plaats zal vinden.
  • Website: de door GOB Kinderoase onderhouden website door middel waarvan de diensten van GOB Kinderoase worden aangeboden.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
2. Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart Vraagouder, dan wel Gastouder zich akkoord met deze voorwaarden, die op dat moment onmiddellijk raadpleegbaar zijn en bovendien te allen tijde op de website zijn te zien.
Artikel 3. Diensten van Kinderoase
1. GOB Kinderoase zal bemiddelen bij het in contact brengen en koppelen van Vraagouder en Gastouder ten behoeve van de opvang.
2. GOB Kinderoase zal de opvang begeleiden en Vraagouder en Gastouder daarover adviseren.
3. GOB Kinderoase heeft een inspanningsverplichting om te bemiddelen bij het in contact brengen en koppelen van Vraagouder en Gastouder. Vraagouder en Gastouder hebben derhalve geen recht op enig resultaat, zoals het daadwerkelijk bieden van opvang.
4. GOB Kinderoase zal naar vermogen toezien op het naleven door de Vraagouder en de Gastouder van het pedagogisch beleid.
5. Tussen Vraagouder en Gastouder zal een koppelings/ oppasovereenkomst van opdracht (geen arbeidsovereenkomst) tot stand komen, waar bij Vraagouder aan Gastouder opdracht geeft zorg te dragen voor de opvang. Deze overeenkomst komt pas tot stand als een verklaring omtrent gedrag van Gastouder en alle andere volwassene (>18) jaar die gedurende de opvang op de opvanglocatie aanwezig zijn, door GOB Kinderoase is ontvangen en als de RI volledig door Gastouder en Vraagouder zijn ingevuld en geaccordeerd.
6. GOB Kinderoase is geen partij bij de overeenkomst tussen Vraagouder en Gastouder, maar zal wel het model aanleveren voor de overeenkomst tussen Vraagouder en Gastouder.
7. Als Vraagouder een of meer kinderen wil laten opvangen bij (een) Gastouder, dient dit altijd via GOB Kinderoase te geschieden. Het is Gastouder en Vraagouder niet toegestaan om de opvang rechtstreeks met elkaar te regelen, zonder gebruik te maken van de diensten van GOB Kinderoase. Gastouder en Vraagouder verbeuren een onmiddellijk opeisbare boete van € 3.500,– per overtreding van het
voorgaande onverminderd het recht van GOB schadevergoeding te eisen.
Artikel 4. Verplichtingen Vraagouder
1. Vraagouder is verplicht om de RI tezamen met Gastouder volledig en naar waarheid in te vullen voordat de Opvang aanvangt. Daar waar ‘actie nodig’ is, wordt ingevuld ‘door wie’ en ‘wanneer’ de actie wordt ondernomen. Indien Vraagouder voor die actie verantwoordelijk is, verklaart Vraagouder hierbij de actie ook binnen de gestelde termijn te ondernemen.
2. De RI moet worden ingevuld, en zowel Gastouder als Vraagouder dienen zich er mee akkoord te verklaren voordat zij een overeenkomst aan kunnen gaan en de Opvang aanvangt.
3. Vraagouder is verplicht mee te werken aan controle op de naleving van de RI door GOB Kinderoase, dan wel de daartoe aangewezen overheidsinstantie(s). Deze controle kan jaarlijks geschieden. Medewerking houdt onder andere in dat Vraagouder toegang moet verschaffen tot diens woning, als dit de opvang locatie is.
4. Vraagouder is verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor (in elk geval) door het kind veroorzaakte schade.
5. Vraagouder is verplicht GOB Kinderoase alle gegevens te verstrekken die benodigd zijn om de Opvang zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk te laten verlopen. In dit kader moet Vraagouder GOB Kinderoase onder meer regelmatig informeren over het gedrag en gezondheid van het Kind. GOB Kinderoase is gerechtigd een Kind te weigeren voor Opvang in het geval dat het gedrag en/of de
gezondheid van het Kind er naa r het oordeel van GOB Kinderoase toe kunnen leiden dat de Opvang niet op goede en/of veilige wijze kan geschieden.
6. Vraagouder is verplicht om, zolang de Opvang voortduurt, Gastouder alle informatie en zaken te verschaffen die benodigd zijn om de Opvang zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hieronder wordt mede begrepen informatie omtrent het gedrag, voorkeuren en de gezondheid van het Kind en persoonlijke zaken zoals speelgoed, dekentjes, kinderwagens etc.
7. Vraagouder is verplicht de facturen met betrekking tot de Opvang binnen 10 dagen te voldoen.
8. Vraagouder zal zich onthouden van handelingen waardoor de reputatie van GOB Kinderoase kan worden geschaad.
Artikel 5. Verplichting Gastouder
1. Gastouder is verplicht om naar beste kunnen zorg te dragen voor goede en veilige Opvang.
2. Gastouder heeft bij het aangaan van de Overeenkomst verklaard aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen. Als Gastouder niet langer voldoet aan één of meer kwaliteitseisen, is Gastouder verplicht dit onmiddellijk aan GOB Kinderoase mede te delen.
3. Gastouder is verplicht om de RI tezamen met GOB Kinderoase volledig en naar waarheid in te vullen voordat de opvang aanvangt. Daar waar ‘actie nodig’ is , wordt ingevuld ‘door wie’ en ‘wanneer’ de actie wordt ondernomen. Indien Gastouder voor die actie verantwoordelijk is, verklaart Gastouder hierbij de actie ook binnen de gestelde termijn te ondernemen.
4. De RI moet worden ingevuld, en zowel Gastouder als Vraagouder dienen zich er mee akkoord te Verklaren, voordat zij een overeenkomst aan kunnen gaan en de Opvang aanvangt.
5. Gastouder is verplicht mee te werken aan controle op de naleving van de RI door GOB Kinderoase, dan wel de daartoe aangewezen overheidsinstantie(s). Deze controle kan jaarlijks geschieden. Medewerking houdt onder andere in dat Gastouder toegang moet verschaffen tot diens woning, als dit de opvang locatie is.
6. Gastouder kan niet meer dan 6 kinderen opvangen buiten zijn/haar kinderen om.
7. Gastouder is verplicht om een verklaring omtrent gedrag met betrekking tot zichzelf en alle andere volwassenen (18>) die gedurende de Opvang op de opvanglocatie aanwezig zijn aan GOB te zenden voordat de Opvang aanvangt. Op het moment dat de Opvang aanvangt, mag/mogen de verklaring (en) niet ouder zijn dan twee maanden. De Gastouder dient zelf 50% van de kosten voor de Verklaring (en)
Omtrent Gedrag voor haar rekening te nemen. Wanneer de Gastouder minimaal een half jaar via GOB Kinderoase Opvang heeft gewerkt, kunnen de volwassen huisgenoten van de Gastouder de aanvraagkosten voor de Verklaring Omtrent Gedrag voor 50% bij GOB Kinderoase declareren.
8. Gastouder is verplicht om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor (in elke geval) schade van het Kind en/of de Vraagouder.
9. Gastouder is verplicht om de urenregistratie volledig maandelijks in te vullen op een maandstaat waar vervolgens door GOB Kinderoase een factuur van wordt opgemaakt. De maandstaat wordt door de Vraagouders ondertekend.
10. Gastouder is verplicht om de toestemming van Vraagouder te vragen voor het meenemen van het Kind buiten diens leefgebied (woning / wijk) en voor het afstaan van het Kind aan een ander. In het geval dat Gastouder het Kind in of op een gemotoriseerd voertuig zal vervoeren, is Gastouder verplicht een ongevallenverzekering af te sluiten.
11. Gastouder is verplicht om GOB Kinderoase en Vraagouder regelmatig, en in gegeven geval, onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle relevante informatie met betrekking tot het Kind en/of de Opvang.
12. Gastouder zal zich onthouden van handelingen waardoor de reputatie van GOB Kinderoase worden geschaad.
Artikel 6. Urenregistratie
1. GOB Kinderoase verplicht de Gastouder aan het einde van elke kalendermaand een door de Vraagouder en de Gastouder ondertekende urenlijst van diezelfde maand te overhandigen aan GOB Kinderoase. Op basis daarvan stuurt GOB Kinderoase een factuur naar de Vraagouder.
2. Aan het einde van ieder jaar ontvangt de Vraagouder op grond van de uren registratie en de daarop gebaseerde, per mail verstuurde facturen, een jaaropgave van het daadwerkelijk afgenomen uren, die kan worden gebruikt voor opgave bij de belastingdienst.
3. De Gastouder kan GOB Kinderoase niet aansprakelijk stellen voor eventuele financiële verplichtingen voortvloeiend uit de ontvangen gastoudervergoeding.
Artikel 7. Tarieven en Tariefswijzigingen
1. Voor elk krachtens een overeenkomst geplaatst kind via GOB Kinderoase is de Vraagouder aan het GOB Kinderoase de overeengekomen kosten per kind verschuldigd. Deze kosten aan het gastouderbureau staan vast en worden met GOB Kinderoase overeengekomen.
2. De Vraagouder is aan de Gastouder een tarief per uur verschuldigd voor de opvang als zodanig. GOB Kinderoase verstrekt richtlijnen over de hoogte van de beloning per uur, alsmede over de hoogte van de vergoeding van onkosten. De Vraagouder zal de Gastouder overeenkomstig de richtlijnen van GOB Kinderoase betalen. De hoogte van het tarief aan de Gastouder, de betalingswijze en het tijdstip van betaling worden vastgelegd in de overeenkomst tussen Vraagouder en Gastouder.
3. Indien de Vraagouder minimaal 2 weken van tevoren aangeeft voor bepaalde tijd (vrije dag) geen gebruik te willen maken van de opvang
hoeft er geen doorbetaling plaats te vinden. In het geval deze termijn niet in acht wordt genomen, dient het bedrag voor de afgesproken tijden, te worden doorbetaald (excl. vergoedingen).
4. Bij vakantie van zowel Vraagouder als Gastouder hoeft de vergoeding niet te worden doorbetaald. Vakanties dienen 2 maanden vooraf (schriftelijk) aan elkaar te worden doorgeven.
5. Bij ziekte van de Vraagouder dient in de eerste week de helft van de afgesproken uren (excl. vergoedingen) te worden doorbetaald, daarna dient er een minimum van 5 uur per week te worden doorbetaald.
6. Indien er tijdelijk geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van de Gastouder in verband met zwangerschapsverlof van de Vraagouder vindt er voor een minimum van 5 uur per week doorbetaling plaats.
7. In de in lid 3, 4, 5 en 6 beschreven gevallen dient het maandelijks vast afgesproken tarief door de Vraagouder aan GOB Kinderoase te worden betaald.
8. GOB Kinderoase is gerechtigd de bemiddelingskosten per 1 januari van elk jaar te wijzigen. Het aangepast bedrag dient tenminste twee maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar aan de Vraagouder en Gastouder schriftelijk te worden meegedeeld.
Artikel 8. Betalingen
1. Vraagouders aangesloten via GOB Kinderoase machtigen door ondertekening van de overeenkomst GOB Kinderoase maandelijks via automatische incasso de afgenomen uren bij de Gastouder en bemiddelingskosten van GOB Kinderoase te innen. Een specificatiefactuur zal maandelijks per mail worden verstrekt. Conform de bezwaarplicht dient de Vraagouder alle stukken, zoals de factuur, van de kinderopvang te bewaren gedurende de periode dat de opvang wordt verleend.
2. De Vraagouder is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan GOB Kinderoase, dan wel draagt er zorg voor dat voldoende saldi aanwezig is op de rekening waarvan GOB Kinderoase maandelijks via automatische incasso tot inning zal overgaan. Mocht onverhoopt niet voldoende saldi aanwezig zijn, dan dienen de facturen (op andere wijze dan de via automatische incasso aan GOB Kinderoase
gelinkte bankrekening) voldaan te worden binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn. De betalingen die aan GOB Kinderoase dienen te worden voldaan, dienen altijd binnen 10 dagen na dagtekening op de rekening van GOB Kinderoase binnen te zijn.
3. Is een betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn binnen bij GOB Kinderoase is de Vraagouder in verzuim en treden de volgende stappen in werking;
a. Het GOB Kinderoase zendt de Vraagouder een betalingsherinnering met het verzoek alsnog zorg te dragen voor een correcte betaling binnen 7 dagen.
b. Mocht desondanks op één of andere wijze geen betaling plaatsvinden binnen gestelde termijn, dan is GOB Kinderoase gerechtigd 2 maanden na overschrijding van de betalingstermijn, de opvang stop te zetten.
c. GOB Kinderoase geeft de vordering uit handen aan een incassobureau. De kosten voor het inschakelen van een incassobureau worden doorbelast aan de Vraagouder met een minimum van € 225.
d. Over de betaling die niet tijdig is verricht, is het GOB Kinderoase gerechtigd zonder aankondiging de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.
Artikel 9. Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op de eerste of de zestiende dag van de maand.
2. Vanaf twee maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst, hebben alle partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen met een opzegtermijn van een maand. De termijn van opzegging gaat in vanaf de eerste dag van de maand opvolgend aan de maand waarin is opgezegd.
3. GOB Kinderoase is gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding, in het geval dat: de Vraagouder dan wel Gastouder te kort komt in de nakoming van diens verplichtingen
a. waaronder ten aanzien van Gastouder in ieder geval wordt begrepen:
(I) het niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen:
(II) het niet bieden van goede en veilige Opvang
(III) het niet tijdig en niet naar waarheid invullen van de RI
(IV) iets doen of nalaten waardoor de reputatie van GOB Kinderoase kan worden geschaad;
b. waaronder ten aanzien van Vraagouder
in ieder geval wordt begrepen:
(I) Iets doen of nalaten waardoor de reputatie van GOB Kinderoase kan worden geschaad.
(II) Vraagouder failliet verklaard wordt of surseance van betaling aanvraagt;
(III) Vraagouder het in artikel 8 factuurbedrag niet binnen de daar gestelde termijn voldoet
4. Na beëindiging van de Overeenkomst (om welke reden dan ook) worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.
5. De overeenkomst tussen Vraagouder en Gastouder eindigt van rechtswege op het moment dat de Overeenkomst eindigt. De opvang zal op dat moment ook eindigen.
6. Indien Gastouder en Vraagouder de tussen hen bestaande overeenkomst opzeggen, dienen zij GOB Kinderoase daar onverwijld van op de hoogte te brengen.
7. Indien en voor zover de Vraagouder een overeenkomst opzegt of ontbindt, dan wel GOB Kinderoase deze overeenkomst opzegt of ontbindt op grond van omstandigheden die aan VO te verwijten zijn, dan is het Vraagouder voor de periode van twee jaar verboden om rechtstreeks – buiten de bemiddeling van GOB Kinderoase om – de opvang en verzorging van het kind/de kinderen te regelen met dezelfde Gastouder als die de opvang verzorgt inzake het in de opgezegde overeenkomst betrokken kind(eren). Bij overtreding verbeurt Vraagouder een direct opeisbare boete van € 3.500,– ten gunste van GOB Kinderoase, onverminderd het recht van GOB Kinderoase aanvullende
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Gastouder en Vraagouder zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor goede en veilige opvang.
2. De Vraagouder is aansprakelijk jegens GOB Kinderoase en /of derden voor gedragingen van het Kind waarover hij/zij het ouderlijk gezag uitoefent, door welke gedragingen schade – en /of letsel ontstaat ten tijde van de kinderopvang. De Vraagouder is gehouden daartoe een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en zulks desgevraagd aan GOB Kinderoase te tonen.
3. De Gastouder is verplicht een WA verzekering te hebben afgesloten en zulks desgevraagd aan GOB Kinderoase te tonen. De Gastouder mag alleen een Kind met de fiets of auto vervoeren indien de Vraagouder hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. De Gastouder dient voor vervoer een ongevallen inzittendenverzekering te hebben afgesloten en dient deze desgevraagd aan GOB Kinderoase te tonen.
4. GOB Kinderoase ziet toe op naleving van alle wettelijke bepalingen, waaronder overlegging door Gastouder van de – door gemeente te verstrekken – Verklaring Omtrent het Gedrag. Het GOB Kinderoase levert naar beste weten haar diensten. GOB Kinderoase aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele (vermogens-) schade. GOB Kinderoase erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheid in gegevens welke door de Vraagouder en/of Gastouder zijn verstrekt.
5. GOB Kinderoase draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de kinderopvang door de Gastouder.
Artikel 11. Klachten
– Overmacht
1. Gastouder en Vraagouder kunnen bij GOB Kinderoase klachten indienen. Dit dient echter binnen een termijn van 14 dagen na het ontstaan van de klacht te geschieden, op straffe van verval.
2. De Klacht zal worden behandeld aan de hand van het door GOB Kinderoase vastgestelde klachtenprocedure.
3. Het GOB Kinderoase heeft zich voor onbepaalde tijd aangesloten bij de Zuid-Hollandse Centrale Klachten commissie Kinderopvang (ZCKK) te Rotterdam. Eventuele klachten van Vraagouder en Gastouder kunnen via een klachtenprocedure bij het ZCKK worden ingediend. De klachtenprocedure van GOB Kinderoase is schriftelijk vastgelegd. Op het moment dat het gastouderbureau een
schriftelijke overeenkomst aangaat met Vraagouder / Gastouder wordt een kopie van de klachtenprocedure bijgesloten.
4. Indien er door een van buiten komende omstandigheid – waarop het GOB Kinderoase geen invloed heeft kunnen uitoefenen een
overmacht situatie ontstaat, is het GOB Kinderoase jegens de Vraagouder niet schadeplichtig en vice versa.
5. Indien het GOB Kinderoase bij het intreden van de situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 12. Algemeen
1. Nietigheid van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen uit de voorwaarden. GOB Kinderoase zal binnen redelijke termijn voorzien in een nieuwe bepaling.
2. Wijzigingen van de Overeenkomst kan slechts schriftelijk met goedkeuring van beide partijen.
3. De Overeenkomst zal worden gearchiveerd nadat deze tot stand is gekomen.
4. De Overeenkomst zal in de Nederlandse taal worden gesloten.
5. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst.
Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle door het GOB Kinderoase verrichte handelingen, waaronder door ons gesloten Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
.